Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

je v organizácii Labyrint, o. z. (ďalej len Labyrint) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon)

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb (odkaz na Práva dotknutých osôb)

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (čl. 34 Nariadenia a § 41 Zákona) (odkaz na Oznámenie…)

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby organizácia Labyrint dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Účtovná evidencia

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Agenda dotknutých osôb

 

 

Komentáre sú uzavreté.